واحد : نام يا نام خانوادگي :
 
واحد محل خدمتنام و نام خانوادگيسمتداخليمستقيمجزئيات
خرابي تلفنآقاي:دانيالي-10061063100مشاهده
  -10161063101مشاهده
معاونت سرمايه گذاري -10261063102مشاهده
معاونت سرمايه گذاريآقاي پرزيوند-10361063103مشاهده
معاونت سرمايه گذاريآقاي شيركوند-10461063104مشاهده
معاونت سرمايه گذاريآقاي: شيركوند-10561063105مشاهده
معاونت سرمايه گذاريآقاي: شيركوند-10661063106مشاهده
معاونت سرمايه گذاريآقاي: شيركوند-10761063107مشاهده
معاونت سرمايه گذاريخانم :عليدادي-10861063108مشاهده
معاونت سرمايه گذاريآقاي :فرهمند-10961063109مشاهده
معاونت سرمايه گذاري -11061063110مشاهده
  -11161063111مشاهده
دفترتسهيلاتخانم: رحيمي.آقايان:كريمي-نمازي-11261063112مشاهده
دفترتسهيلاتآقاي:كريمي-11361063113مشاهده
سرمايه گذاريآقاي:دادخواه-11461063114مشاهده
دفتر امور مجامع مردم نهادآقاي:نجم آبادي-11561063115مشاهده
حراست سرمايه گذاريآقاي: قاسم زاده-11661063116مشاهده
مسئول دفتر تشريفاتخانم:زهرا باقري-11761063117مشاهده
مدير كل مناطق نمونهآقاي:تاجيك-11861063118مشاهده
رييس دفترمناطق نمونهخانم:فاضلي-11961063119-66065712مشاهده
12345678910...آخرین