نام مکان تاریخی فرهنگی : نوع مکان :
سطح : موضوع :
استان :
 
نام مکان تاریخی فرهنگی نوع مکانسطحموضوعاستانشهرستانجزئيات
آذربايجانموزهمليباستان‌شناسيآذربايجان شرقيتبريزمشاهده
ايلخاني مراغهموزهمليتاريخيآذربايجان شرقيمراغهمشاهده
موزه باستان شناسي و مردم شناسي اروميهموزهمليباستان‌شناسيآذربايجان غربياروميهمشاهده
سايت موزه قره كليسابناهاي تاريخي فرهنگي داراي باجه فروش بليطبين‌الملليكليساآذربايجان غربيچالدرانمشاهده
موزه نقدهموزهمنطقه‌ايباستان‌شناسيآذربايجان غربينقدهمشاهده
موزه مياندوآبموزهمنطقه‌ايباستان‌شناسيآذربايجان غربيمياندوآبمشاهده
موزه خويموزهمنطقه‌ايباستان‌شناسيآذربايجان غربيخويمشاهده
موزه مهابادبناهاي تاريخي فرهنگي داراي باجه فروش بليطمنطقه‌ايمردم‌شناسيآذربايجان غربيمهابادمشاهده
كاخ موزه باغچه جوق ماكوكاخ موزهمنطقه‌ايمفاخر و خانه هاي تاريخي و مسكن شخصيت هاآذربايجان غربيماكومشاهده
سايت موزه تخت سليمانسايت موزهبين‌المللياماكن باستانيآذربايجان غربيتكابمشاهده
گنجينه ياسوجموزهمليباستان‌شناسيكهگيلويه وبويراحمدبويراحمدمشاهده
موزه مردمشناسي زابلموزهمنطقه‌ايمردم‌شناسيسيستان وبلوچستانزاهدانمشاهده
موزه پستموزهمنطقه‌ايتخصصيسيستان وبلوچستانزاهدانمشاهده
ادب وعرفان اهرموزهمليتاريخيآذربايجان شرقياهرمشاهده
موزه مشروطهموزهمليتخصصيآذربايجان شرقيتبريزمشاهده
موزه قرآن وكتابتموزهمليتاريخيآذربايجان شرقيتبريزمشاهده
موزه سنجشموزهمليتاريخيآذربايجان شرقيتبريزمشاهده
سنگ نگاره ها مراغهموزهمليتخصصيآذربايجان شرقيتبريزمشاهده
مردم شناسي جنوب سهندموزهمنطقه‌ايمردم‌شناسيآذربايجان شرقيبنابمشاهده
كنبد كبود - برج مدورسايرمليمعماريآذربايجان شرقيمراغهمشاهده
12345678910...آخرین